Privacybeleid

BELEID VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE PORTAL www.provia.es: In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG, hierna LOPD), informeert de ASOCIACIÓN DE PROMOTORES INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (hierna PROVIA) de gebruikers van deze Website over het volgende:

  1. Verzameling van gegevens De gegevens die gebruikers verstrekken als gevolg van het gebruik en de aanvraag op de verschillende diensten die worden aangeboden via de Website die toegankelijk is via de URL www.provia.es en in het bijzonder de gegevens die worden verstrekt door het verzenden van een Curriculum Vitae, worden per computer verwerkt en opgenomen in het overeenkomstige bestand onder de verantwoordelijkheid van de ASOCIACIÓN DE PROMOTORES INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE met maatschappelijke zetel te Calle Reyes Católicos nº 31-35, 4º A (Edificio Rex), 03003 ALICANTE, SPANJE.
  2. waarheidsgetrouwheid van de gegevens Wanneer het voor het gebruik of het verzoek van een dienst nodig is om persoonlijke gegevens te verstrekken, vezekeren de gebruikers de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid van deze gegevens. In die zin is het de plicht van gebruikers om de gegevens zo up-to-date als mogelijk te houden zodat ze te allen tijde overeenkomen met de werkelijkheid.
  3. Aanvaarding van dit privacybeleid. Door persoonlijke gegevens te verstrekken door de diensten, aangeboden via deze website, aan te vragen (en in het bijzonder de gegevens die worden verstrekt door een curriculum vitae naar PROVIA te sturen) of door deze op een andere manier te verzenden, verklaren gebruikers volledig en zonder voorbehoud de opname van de aan PROVIA verstrekte gegevens bestanden en hun verwerking per computer, onder de voorwaarden bepaald in dit document.
  4. Rechten van de gebruikers. Gebruikers kunnen te allen tijde het recht uitoefenen op toegang, rectificatie, annulering en verzet van hun verzamelde en gearchiveerde gegevens. De uitoefening van deze rechten kan worden uitgevoerd door een e-mail te sturen naar provia@provia.es of per fax naar het nummer (+34) 965.928.511 of door een schriftelijke mededeling gericht aan het adres van PROVIA, onder verwijzing naar “persoonlijke gegevens” .
  5. Gebruik van gegevens. De opgenomen gegevens kunnen worden gebruikt om de normale ontwikkeling van de met de gebruiker overeengekomen operatie mogelijk te maken, de door PROVIA aangeboden diensten te beheren en te verbeteren, evenals om andere operaties of diensten voor te bereiden of aan te bieden met betrekking tot de promotie van eigendommen in de toekomst die interessant kunnen zijn voor de gebruiker. Ze kunnen ook worden gebruikt om onder meer statistieken op te stellen en commerciële of promotionele informatie te verzenden met betrekking tot genoemde diensten.
  6. Communicatie via e-mail. Het e-mailadres dat door gebruikers is opgegeven tijdens het inschrijvingsproces of de toegang tot een dienst die op dit portaal wordt aangeboden, kan later door PROVIA worden gebruikt om commerciële en promotionele informatie te verzenden. De gebruiker kan te allen tijde en automatisch zijn toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar provia@provia.es.
  7. Overdracht van gegevens. Door persoonlijke gegevens te verstrekken door de diensten aangeboden via deze website aan te vragen (en in het bijzonder de gegevens die worden verstrekt door een curriculum vitae naar PROVIA te sturen) of door deze op een andere manier te verzenden, verklaren de gebruikers volledig en zonder voorbehoud dat deze gegevens worden overgedragen, indien van toepassing, aan elk bedrijf dat deel uitmaakt van of dat in de toekomst wordt geïntegreerd in PROVIA, om gebruikers een gepersonaliseerde service te bieden in overeenstemming met hun behoeften op het gebied van vastgoedontwikkeling en alle andere diensten die door PROVIA-leden worden geleverd. In het geval van ontvangst van cv’s, zullen deze worden beheerd voor eventuele personeelsselectie van onze medewerkers, zonder in ieder geval cv’s te verzenden zonder uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat

De gebruiker kan te allen tijde en absoluut gratis zijn toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar provia@provia.es om aan te geven dat hij zijn gegevens niet wil overdragen onder de beschreven voorwaarden.

  1. Verplichtingen van PROVIA. Provia verbindt zich ertoe geen onnodige informatie over zijn gebruikers te verzamelen, de persoonlijke informatie die aan hem wordt verstrekt uiterst zorgvuldig te behandelen en in elk stadium van de behandeling te voldoen aan de geheimhoudingsplicht met betrekking tot de gegevens die door gebruikers worden verstrekt. Evenzo verbindt PROVIA zich ertoe om te allen tijde de wettelijk vereiste technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang te voorkomen, door daartoe alle technische middelen en systemen te implementeren die hen ter beschikking staan, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan ze worden blootgesteld, of ze nu veroorzaakt zijn door menselijk handelen of door de fysieke of natuurlijke omgeving. Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat internetbeveiligingsmaatregelen niet absoluut zijn.
  2. Wijziging van het privacybeleid. PROVIA behoudt zich het recht voor om het beleid voor de behandeling en beveiliging van persoonsgegevens op elk ogenblik te wijzigen, altijd met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming, en na voorafgaande mededeling aan de geïnteresseerde partijen, hetzij door publicatie op dezelfde pagina of op een andere plaats van het portaal, of door enig ander communicatie- of verspreidingsmiddel dat geschikt wordt geacht.